Polityka prywatności

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, s. 1); - dalej: „RODO” informuję, że: 

 1. Administratorem danych Uczestnika jest Prezydent Miasta Zamość, (adres; Rynek Wielki 13,22-400 Zamość, tel. 84 677 23 37, adres e-mail: boi@zamosc.pl )
 2. Administrator wyznaczył Inspektor Ochrony Danych z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@zamosc.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
 3. Dane osobowe Uczestnika Programu przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a) i e) RODO w związku z uchwałą nr LVI/769/2023 Rady Miasta Zamość z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia Programu „Karta Zamościanina”, zmienioną uchwałą  nr LXIX/900/2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku.
 4. Dane osobowe Uczestnika Programu „Karta Zamościanina”  będą przetwarzane w celu jego realizacji. Jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, które polega na wdrażaniu działań promujących Miasto, adresowanych do indywidualnego mieszkańca, poprzez przyznawanie mu ulg, zniżek i preferencji, wysyłanie przez Organizatora zawiadomień związanych z realizacją Programu w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, prowadzenie badań ankietowych, promocji i konkursów, wysyłania przez Organizatora newslettera oraz ofert promocyjnych Partnerów Programu za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia przystąpienie do Programu.
 6. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dane osobowe udostępnione przez Uczestnika Programu mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w tym  podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, m.in. firmy świadczące usługi w zakresie oprogramowania tj. dostawcy systemu Kart Zamościanina obsługującego kartę wirtualną i kartę fizyczną.
 8. Dane osobowe Uczestnika po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa i wewnętrznych regulacji dotyczących archiwizowania danych obowiązujących w Urzędzie Miasta Zamość.
 9. W trakcie przetwarzania danych osobowych Uczestnika nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
 10. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej Uczestnik posiada prawo żądania  dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub uzupełnienia oraz ograniczenia przetwarzania. 
 11. Jeśli zdaniem Uczestnika przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Pliki cookies oraz podobna technologia

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies  zbierają  informacje  ułatwiające  korzystanie  ze  strony  internetowej  –  np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.  Stowarzyszenie  wykorzystuje  pliki  cookie  w  celu  zapewnienia  funkcjonowania Serwisu na najwyższym poziomie, w tym w celu dostosowania go do indywidualnych potrzeb Użytkownika i w celach analitycznych. W związku z tym Stowarzyszenie oraz inne podmioty świadczące na jej rzecz usługi korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym  Użytkownika  (komputer,  telefon,  tablet itp.).

Administrator wykorzystuje następujące typy Plików cookie:

 • sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika,
 • trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika,
 • zewnętrzne: pochodzące z witryn innych niż Serwis.

Nie przechowujemy danych dłużej niż jest to konieczne. Nie zbieramy danych, które nie są nam potrzebne do zrealizowania założonego, szczegółowego celu.

Administrator wykorzystuje Pliki cookie Własne w następujących celach:

Konfiguracja Serwisu

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
 • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,
 • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Uwierzytelnianie użytkownika w serwisie i zapewnienie sesji użytkownika w Serwisie

 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Serwisu

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu,
 • zapamiętania lokalizacji użytkownika,
 • analiz i badań oraz audytu oglądalności,
 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, dzięki którym stale ulepszamy strukturę i zawartość Serwisu,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu,
 • umożliwienia użytkownikowi dodawania elementów serwisu do swoich ulubionych.

Administrator wykorzystuje Pliki cookie Zewnętrzne w następujących celach:

Prezentowanie treści multimedialnych w Serwisie, które są pobierane z zewnętrznych serwisów internetowych

 • www.youtube.com (administrator plików cookie: Google Inc. z siedzibą w USA),

Zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzia analitycznego

Google Analytics (administrator plików cookie: Google Inc. z siedzibą w USA).

Zabezpieczenie Serwisu przed nadużyciami ze strony botów

CAPTCHA (administrator plików cookie: Google Inc. z siedzibą w USA).