Regulamin

Regulamin

Załącznik do uchwały Nr LXIX/900/2023
Rady Miasta Zamość
z dnia 27 grudnia 2023 r.

Regulamin Programu "Karta Zamościanina"

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki wydawania i użytkowania „Karty Zamościanina”, zwanej dalej „Kartą”.
 2. Organizatorem Programu „Karta Zamościanina” jest Miasto Zamość, zwane dalej „Organizatorem”.
 3. Organizator w ramach realizacji Programu „Karta Zamościanina”, zwanego dalej „Programem”, wydaje „Kartę Zamościanina”.
 4. Karta potwierdza uprawnienia mieszkańca, któremu została wydana, do zniżek, ulg, zwolnień i innych przywilejów udzielanych przez jednostki organizacyjne Miasta Zamość, spółki miejskie, inne jednostki i instytucje publiczne, kluby sportowe i podmioty niepowiązane organizacyjnie z Urzędem Miasta Zamość, uczestniczące w Programie „Karta Zamościanina”, zwane dalej „Partnerami”.
 5. „Karta Zamościanina” może być wydawana jako:
  1. Karta fizyczna- karta plastikowa z warstwą elektroniczną
  2. E-karta- karta w postaci zdematerializowanej, potwierdzająca uprawnienia Użytkownika Karty Zamościanina w aplikacji mobilnej. E-karta stanowi niematerialny odpowiednik karty plastikowej.
 6. Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową, nie zastępuje też żadnej formy płatności.

§ 2.  Zasady przyznawania i wydawania „Karty Zamościanina”

 1. Użytkownikiem Karty może być osoba, która spełnia warunki niniejszego Regulaminu oraz zaakceptuje jego postanowienia.
 2. Kartę mogą otrzymać:
  1. osoby pełnoletnie, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Zamościu oraz deklarują w zeznaniu podatkowym, że ich miejscem zamieszkania jest Miasto Zamość, nawet jeśli nie osiągnęli dochodu,
  2. osoby, które rozliczają podatek rolny z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego i deklarują w informacji w sprawie podatku rolnego jako miejsce zamieszkania Miasto Zamość, nawet jeśli nie osiągnęli dochodu,
  3. osoby, zamieszkujące na terenie Miasta Zamość, korzystające ze świadczeń udzielonych przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu i nieosiągające dochodów opodatkowanych,
  4. dzieci osób, o których mowa w pkt a - c do ukończenia przez nie 18 roku życia lub do ukończenia przez nie nauki, nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia,
  5. dzieci i młodzież przebywająca w pieczy zastępczej instytucjonalnej bądź rodzinnej prowadzonej przez Miasto Zamość, do ukończenia przez nie 18 roku życia lub do ukończenia przez nie nauki, nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia.
 3. W przypadku ubiegania się o wydanie Karty dla dzieci wniosek musi być złożony przez osobę dorosłą - rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.
 4. Karta wydawana jest na podstawie wniosku złożonego w formie papierowej lub elektronicznej.
 5. Wniosek o wydanie Karty lub wniosek o przedłużenie jej ważności składa się w formie papierowej w siedzibie Organizatora lub w formie elektronicznej poprzez dedykowaną stronę internetową.
 6. Do wniosku złożonego w jednej z wybranych form, o których mowa w ust. 4 należy dołączyć obligatoryjnie dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w § 2 ust. 2.
 7. Wnioskodawca składający wniosek otrzymuje Kartę po zweryfikowaniu poprawności wniosku przez pracownika Organizatora w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 8. Karta wydawana jest bezpłatnie, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w § 2 pkt 11.
 9. Karta jest wydawana na czas określony, okres ważności Karty wynosi rok. Organizator w sytuacjach szczególnych zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu ważności Karty.
 10. Ważność Karty można przedłużyć o następny rok, składając stosowny wniosek o przedłużenie ważności karty w siedzibie Organizatora lub za pośrednictwem strony internetowej.
 11. W przypadku utraty Karty, jej zgubienia lub zniszczenia, które nie wynika z normalnego użytkowania, wydawany jest duplikat Karty. Duplikat jest wydawany po złożeniu w formie papierowej lub elektronicznej wniosku o wydanie Karty. Za wydanie duplikatu pobierana jest opłata w wysokości 10,00 zł.
 12. Zmiana danych osobowych Użytkownika Karty wymaga wydania nowej Karty. Użytkownik Karty powinien złożyć wniosek o wydanie Karty, załączając wydaną wcześniej Kartę.

§ 3.  Partnerzy Programu

 1. Podmioty przystępują do Programu „Karta Zamościanina” na zasadach dobrowolności. Warunkiem przystąpienia do Programu jest złożenie Organizatorowi Programu stosownego formularza deklaracji w formie papierowej lub elektronicznej.
 2. Wykaz Partnerów Programu oraz oferowanych przez nich zniżek publikowany jest na stronie internetowej Miasta Zamość oraz w aplikacji.
 3. Partner może zrezygnować z udziału w Programie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia do Organizatora Programu.
 4. Wysokość ulg, zniżek, rabatów, uprawnień i preferencji określana jest indywidualnie przez Partnerów.

§ 4.  Zasady użytkowania Karty

 1. Karta wydawana jest imiennie (jest dokumentem spersonalizowanym) i może być użytkowana tylko przez osobę, której została wydana. Nie może być użyczana, odstępowana bądź sprzedawana przez Użytkownika Karty innym osobom.
 2. Karta jest ważna z dowodem osobistym, a w przypadku dzieci z legitymacją szkolną lub w przypadku młodzieży z legitymacją studencką. Nie okazanie Karty wraz z dokumentem, o którym mowa powyżej jest równoznaczne z rezygnacją z uprawnień przysługujących Użytkownikowi Karty.
 3. W przypadku utraty uprawnień do korzystania z Karty jej Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Organizatora o utracie uprawnień do korzystania z Karty wraz z jej jednoczesnym zwrotem.
 4. Użytkownik Karty może korzystać tylko z aktualnie obowiązujących zniżek, ulg, zwolnień i innych przywilejów, które znajdą się w wykazie publikowanym na stronie internetowej www.zamosc.pl w zakładce Karta Zamościanina.
 5. Użytkownik Karty zobowiązany jest do jej ochrony przed utratą lub zniszczeniem.
 6. Uprawnienia z tytułu posiadania Karty nie łączą się z innymi uprawnieniami chyba, że zostanie to wskazane przez Partnera Programu.

§ 5.  Postanowienia końcowe

 1. Organizator prowadzi rejestr wydanych Kart.
 2. Miasto Zamość zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji niniejszego Regulaminu. Informacja w tym zakresie zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zamosc.pl.